快捷搜索:

绝贼臣胡谦光原文,翻译,赏析_拼音版_作者阎尔梅

绝贼臣胡谦光原文:

贼臣不自量,称予是故人。

敢以书招予,冀予与同尘。

一笑置弗答,萧然湖水滨。

湖水经霜碧,树光翠初匀。

妻子甘作苦,昏晓役舂薪。

国家有废兴,吾道有诎申。

委蛇听大年夜命,柔气转时新。

存亡非我虞,但虞辱此身。

绝贼臣胡谦光拼音解读:

zéi chén bú zì liàng ,chēng yǔ shì gù rén 。

gǎn yǐ shū zhāo yǔ ,jì yǔ yǔ tóng chén 。

yī xiào zhì fú dá ,xiāo rán hú shuǐ bīn 。

hú shuǐ jīng shuāng bì ,shù guāng cuì chū yún 。

qī zǐ gān zuò kǔ ,hūn xiǎo yì chōng xīn 。

guó jiā yǒu fèi xìng ,wú dào yǒu qū shēn 。

wěi shé tīng dà mìng ,róu qì zhuǎn shí xīn 。

shēng sǐ fēi wǒ yú ,dàn yú rǔ cǐ shēn 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: